Piç

↠ Piç ↠ Hakan Günday - Piç, Pi Pi lerin ocuklar olmaz Pi ler a k olduklar kad nlar n kendilerini kurtaracaklar n d n r Oysa hi bir kad n d nyaya bir pi i kurtarmak i in gelmemi tir Pi lere s r verilebilir l mleriyle son bulan s rd ↠ Piç ↠ Hakan Günday - Piç, Pi Pi lerin ocuklar olmaz Pi ler a k olduklar kad nlar n kendilerini kurtaracaklar n d n r Oysa hi bir kad n d nyaya bir pi i kurtarmak i in gelmemi tir Pi lere s r verilebilir l mleriyle son bulan s rd

 • Title: Piç
 • Author: Hakan Günday
 • ISBN: 9789759914943
 • Page: 376
 • Format: Book
Piç

↠ Piç ↠ Hakan Günday, Piç, Hakan Günday, Pi Pi lerin ocuklar olmaz Pi ler a k olduklar kad nlar n kendilerini kurtaracaklar n d n r Oysa hi bir kad n d nyaya bir pi i kurtarmak i in gelmemi tir Pi lere s r verilebilir l mleriyle son bulan s rda l klar vard r Pi lerin cinsel hayat d zensizdir Pi lerin bedenleri ve ak llar di er insanlar nkilerin aksine nas rla maz Onlar n nas rla an tek yerleri ruhlarPi lerin ocuklar olmaz Pi ler a ↠ Piç ↠ Hakan Günday - Piç, Pi Pi lerin ocuklar olmaz Pi ler a k olduklar kad nlar n kendilerini kurtaracaklar n d n r Oysa hi bir kad n d nyaya bir pi i kurtarmak i in gelmemi tir Pi lere s r verilebilir l mleriyle son bulan s rd

 • ↠ Piç ↠ Hakan Günday
  376Hakan Günday
Piç

About “Hakan Günday

 • Hakan Günday

  Hakan G nday was born in Rhodes in 1976 He finished his primary education in Brussels After attending Ankara Tevfik Fikret High School, he studied at the Department of French Translator in the Faculty of Literature of Hacettepe University He then transferred to Universit Libre de Bruxelles G nday continued his study in the Faculty of Political Sciences at Ankara University He published his first novel, Kinyas ve Kayra, in 2000 He is also a playwright and working in cooperation with DOT company stanbul go dot His play Mandrel did its premiere at the 17th International stanbul Theatre Festival 2010 tiyatro.iksv en program 27947 thoughts on “Piç

 • San r m Hakan G nday ve yaratt karakterlerin d nyas art k bana hitap etmiyor.bundan bir 10 y l nce okusam sever miydim bilmiyorum ama u anda kitap ve alt izilsin diye yaz lm c mleler bana son derece bo ve anlams z geldi Kitapta pi kelimesi serseri, vurdumduymaz anlam nda kullan lm S n rs z sorumsuzluk, hayat bo verme sadece ya ama ama bu adamlar neden o halde mant kl bir a klama yok Pi ler pi tir diyerek ge i tiriyor ama ben karakterin i inin doldurulmas gerekti ine inan yorum K sacas sevmedim.


 • B nyesindeki dikkat eken bir ok sat r d nda, ad ge en par alar da ak lda kal c.Bir nevi Pi in soundtracki 1 David Bowie Electric Blue2 David Bowie Heroes3 Black Wonderful Life4 brahim Tatl ses Yaln z m Dostlar m5 The Stranglers La Folie6 Village People I am What I am7 The Steve Miller Band Serenade8 Hot Chocolate You Sexy Thing9 Ne et Erta 10 Dean Martin Innamorata11 The Cure Just Like Heaven12 Berurier Noir Viva Bertagaon13 Jimi Hendrix Crosstown Traffic


 • nsan kendini rendi Sonra ba n kald rd ve di er insanlara bakt Evet nsan paradan nce harcamay rendi Sonra harcayaca bir ey kalmad ve di er insanlara bakt Evet Di erleri ne yap yorsa o da ayn s n yapmaya ba lad Yani kendini harcad Evet Ve insan n ba na kendisinin getirdi i en b y k felaket olan Heba D nemi ba lad Sayfa 89Hakan G nday bu kitapta d nce tarz n tamamen yans tm indeki karanl Hakan, Barbaros, Cenk ve Afgan ile pi kelimesi zerinden sorgulayarak bol g ndermeli harika bir kitap yazm.Bu kit [...]


 • Hakan G nday okumay ger ekten seviyorum Yazd klar zaman zaman mide buland r yor, evet ama bunlar fazlas yla ger ek i Kendi sosyal evremde kar ma kaca n d nmedi im insanlar n hayatlar n ve psikolojik incelemelerini okurken buluyorum kendimi Bu durumdan ikayet i de ilim.Bununla birlikte, bu kitab okurken karakterleri tan d m hissettim Belki nceki kitaplar ndan kaynaklan yor, belki b yle bir hayat n mevcut oldu unu kabul ettim, bilmiyorum Ger ek hayatta neden diye sorduklar m n cevab n alm gibi his [...]


 • pi dedi i hi halk aras nda sorumsuz, ahlaks z, bencil, serseri, it diye tabir edilen eydir pi pi in teki hatta o yutulur ve pic olur yani bir boka yaramayan hi ler i te b yle 4 gen var pi olmalar haricinde ortak zellikleri yok yazar bu d rd n n zerinden pi li i a klar gibi g z kse de bence ortada yle bir mevzu var ahs na m nhas r olarak g re ka amayaca n, sana ait sonlar vard r hakikaten, kitab n sonunda 4 i in de ba lar na gelenden ba ka bir ihtimal d nemezdim ZATEN K TABIN SONU E O LUE EKLER G [...] • Hakan G nday n okudu um ilk kitab yd Yeralt edebiyat tarz bana hep s k c ve fazla melankolik gelmi tir, dolay s yla pek tercih etmem ancak bu kitaptaki melankolik olarak nitelendirilebilecek sat r aralar a klamalar ve ifadelerde bo ulmad m, aksine anlat m g c ne hayran kald m Evet basit, ama yerinde ve g zel Pi asl nda hepimizin tan d , bildi i, al k oldu umuz bir karakter Kimilerinin ailesinde, yak n evresinde, i ten i e a a lad ve haline z ld kimilerinin bir zamanlar en yak n arkada , y zlerce [...]
 • Alt doldurulmayan aforizmalar yuma bi kitapKinyas ve Kayra dan farkl olarak bu sefer sosyal ve ekonomik durumu daha iyi olan ailelerden gelen d rt erkek karakterin, sebebi belirsiz yirmi yedi ya depresyonlar anlat lmaya al lm Kitap boyunca yaz lan pi lik manifestosu tercih edilen son ile ge ersiz k l nm Kinyas ve Kayra ya g re daha az tekrar olan ve dili biraz daha oturmu bir metin zetle pi ler pi tir, sonlar hi tir diyor.Okumazsan z pek bi ey kaybetmezsiniz Hakan G nday kitaplar n okuyup kendil [...]


 • bahsi ge ti mi bilmiyorum fakat kitab n sonu her ne kadar etkileyici olsa da hakan g nday n uzun uzun bizlere aktarmaya al t pi tan m yla tamamen eli iyor bilemiyorum, belki de yazar n anlatmak istedi ini yakalayamam md r onun d nda hakan isimli karakterin kafas nda kurgulad roman konular ve bir iki c mle d nda hi bir detay be enmedim kitaba dair daha ok, vurucu c mleler kurmak ad na fazla kasm gibi geldi yazar, kitapta, c mlelerde bir samimiyetsizlik var o antipatikli i sezdik e darald m sayfal [...]


 • Kitaptan nefret ettim Okudu um ilk Hakan G nday kitab Bir ans daha vermek gerek belki.Ak c bir dile sahip olmas na ra men ok zor sonunu getirdim Karakterler havada kalm Olay ak nda kopukluklar var Hikaye zaten anlams z Yeralt edebiyat n n olmam hali

 • Pi lerin ocuklar olmaz.Pi ler, a k olduklar kad nlar n kendilerini kurtaracaklar n d n r Oysa hi bir kad n d nyaya bir pi i kurtarmak i in gelmemi tir.Pi lere s r verilebilir l mleriyle son bulan s rda l klar vard r.Pi lerin cinsel hayat d zensizdir.Pi lerin bedenleri ve ak llar , di er insanlar nkilerin aksine nas rla maz Onlar n nas rla an tek yerleri ruhlar d r.Pi ler sadece kendi a klar na sayg duyarlar En yak n dostlar n n kad nlar na dil ve el uzatabilirler Bu durumda pi tabii ki su lu, an [...]


 • Ben bir ok ki iden nefret ederim ama onlar ld rmem Nefret duygusunu hissetmek bana yeter Bir de onun emirlerini yerine getirmeme gerek yok. • Bana kesin yarg lar oldu unu d nd eyleri haz r, k c mlelerle sunan de il beni d nd ren, ele tirel bakmaya iten yazarlar tercih ediyorum Bu kitab ergenli imde okusam muhtemelen daha ok severdim Kitab n geneline hakim, yazar n konuya ili kin do ru oldu una inand kesin ifadeler benim zihnimi s n rland rd Hakan G nday, bu ak c ve sade anlat m n ve asl nda bay ld m benzetme kullan m tarz n okuyucunun zihnini daha serbest b rakt metinler i in kullan rsa ok daha fazla sevebilece imi d n yorum.


 • Okumas benim a mdan olduk a keyifli bir kitapt Arkada l klar ve tercih ettikleri hayatlar ya ayanlar n zeti adeta Kendi hayat n ya arken sorgulayan, bazen de i tirmeye cesaret edebilen bazense kesinlikle edemeyen ve sistem i inde ya ayan benim gibi korkaklar n ancak d ar dan bakarak vay be diyebilece i bir kitap Hayat m z nas l istersek yle ya yoruz i te Hayat m z korkular m z ve zay fl klar m z belirliyor Yazan Barbaros


 • Kitab n son sayfas na kadar sonu lanmamas ilgin ti Yazar karakterlerin alkolizm ve uyu turucunun pen esinde bulunmadan kendi iradeleriyle serseri olduklar n anlatmak i in uyu turucu kelimesinden zellikle ka nm , bu ele tirilmeli Di er taraftan yazar Pi li in kitab n yazm diyebilirim Hat rlad m etkileyici bir al nt vard Pi ler belli bir konuda ok y ksek kapasite ve yetene e sahiptir fakat o alana ilgi duymazlar.
 • okudumdanoldu 2012Sosyolojik acidan oldukca guzel bir kitap oldugunu soylemeliyim once Boyle bi giris yaptim diye Kiz guzel mi sorusuna verilen Yaeee cok sirin kandirmacasi yapiyorum sanilmasin Kiz cirkin degil yani kitap da gayet guzel 4 tane picin hikayesi var bu kitapta, Cenk Afgan Hakan ve Barbaros Aileleri zengin ve anne baba somurmusler Es dost akraba herkesi somurmusler cunku calismaya inanmiyorlar Aslinda cok derin dusunceleri var yani o yuzden dedim sosyolojik olarak onemli bir kitap ol [...]


 • Hakan G nday n okudu um di er kitaplar ndaki gibi o u yerde s ra d bak a s olsa da biraz inceli inden de anla laca zere bir ok eyin havada kald bir kitap gibi geldi G zel lakin biraz daha a klay c daha dolu dolu olabilirdi.


 • Daha nce Az ismindeki kitab n severek okudu um Hakan G nday bu seferde beni a rtmad 224 sayfal k ok uzun say lmayan bir roman ama yazar n ok d nd n , roman n kurgusundan ok anlat m na de er verdi ini d n yorum Ba ka yazarlarda kar la mad m farkl bir yakla md g rd m Yazar n AZ kitab da s radan bir usl pla yaz lmad ndan her kitab nda bu de i ikli i g rmek midiyle di er kitaplar n da okumaya karar verdim.T m roman d rt erke i anlat yor Ya am tarzlar , d nme bi imleri, genel ki ilik zellikleriyle ya [...]


 • D rt ana karakter i inden, kafas nda s rekli asla iki kapak aras nda toparlan p da kitap haline gelmeyecek envai e it senaryoyu bar nd ran Hakan karakterini d necek olursak, kitab n Hakan G nday n hayat na dair detaylar, otobiyografik eler ta d n s yleyebiliriz Al t m z Hakan G nday stili Pi te de kendini g steriyor Kitap, ok iyi e itim alm , yetenekli, ya amay bilen fakat pi li in kendilerine vermi oldu u umursamazl k ve aymazl k sebebiyle ya am kalitelerini asgari d zeyde tutmay tercih eden d [...]


 • Her yerde kitaplarindan alintilar yapilinca ben de bir tanesini okumaya karar verdim Yorumlardan anladigim kadariyla en iyi kitabiyla baslamamisim Genelde yeni yazarlar bende hayal kirikligi yaratiyor Cok bilmis biriyle karsilasacagimi dusundum nedense yasasin onyargilar Sandigim kadar itici degildi Cok eglendigim kisimlar oldu Bence okullarda veli toplantilarinda bile dagitilabilir Cok da kolay okunan bir kitap Fakat, sanki bazi satirlar alti cizilsin diye, tum roman da biri bunun filmini yapsi [...]


 • Hi bir kad n d nyaya bir pi i kurtarmak i in gelmez Ge en y llar i erisinde bir ok defa okudu um, hayat m n farkl d nemlerinden ge erken her okudu umda farkl farkl ama hep yo un tadlar veren Pi zellikle ya n z 20 ile 40 aras ndaysa ve 80 ler ya da 90 lar n bir k sm nda ergenli inizi ya da ilk gen lik y llar n z ge irdiyseniz, karakterlerde kendinizden bir par a bulmakta zorlanmayaca n z, g ndelik hayat n ola an halleri aras nda geli en ola and , belki kimileri taraf ndan kabul edilemeyecek ama b [...]


 • Bir Hakan G nday klasi i olarak bol alkol,ac ,kendinden ka bar nd ran okurken Ger ek hayatta bu kadar u bir ya am s rd r lebilir mi yi sorgulatan,birbirinden g zel ve e it e it konulara dokunan kitab.Yine bir tutunamayanlar hikayesi Kitab n ad n n bildi imiz anlamdaki pi ile alakas yok, buradaki 4 karakter serseri manas ndaki pi ler Yazar n tarz nda en sevdi im ey kitaplar nda ba ka kitaplara ve ark lara yer veriyor olmas Bu kitap neymi ya da bu ark nas lm diye yeni ke ifler yap lmas na vesile o [...]


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *